De Olika Mediumskapen

Medium: En person som har förmågan att kommunicera med Andevärlden och förmedla information så korrekt som möjligt, utan egna värderingar eller tolkningar av innehållet. Kommunikationen ska även innehålla bevis på vem som kommunicerar samt påvisa att kommunikatören lever ett aktivt liv och är medveten om den mottagande personens
nutida liv och händelser. Se etik och moral som ledstjärnor i sitt mediala arbete.

Healer: En person som fungerar som en ren kanal för den andliga energin och innehar sådana kunskaper – andligt, medicinskt, terapeutiskt och etiskt som man förväntar sig av en person som arbetar med kompletterande läkekonst ska uppträda.

Psychic: En person som läser av den andliga energin/auran och intuitivt/medialt tolkar den – förmedlar information så korrekt som möjligt, utan egna värderingar eller tolkningar av innehållet. Ger vägledning för den sökandes eget nuvarande liv – dåtid-nutid och framtid. Ser etik och moral som ledstjärnor i sitt mediala arbete.

Observera: Ett ”Medium” är alltid ”Psychic” medans en ”Psychic” inte alltid behöver vara ett ”Medium” (ande kontakt)

Vi på Lyztran verkar också för att sprida kunskapen om spiritualism och dess innebörd i alla aspekter, att leva efter ”spiritualismens 7 andliga  principer” och förståelsen för de universella lagarna och naturlagarna, vilket vi menar på sikt kommer att öka förfrågan på medium & healers med kvalité och genuin kunskap. Genom att föra fram spiritualismen i nytänkande form och med den gamla gedigna kunskapen i ryggen, ser vi en blomstrande framtid för nya tidens spiritualister som vetenskap och livsfilosofi. Lyztran verkar också mycket för att vi i Sverige ska hitta tillbaka till våra egna svenska och nordiska rötter och spiritualistiska historia, vilket säger oss att det finns mycket att hämta för oss där. Vi behöver inte korsa vatten för kunskap – Vår kunskap finns redan här!

Läs mer här : Spiritualismens Sju Grundsatser och här: Den Moderna Spiritualismens Historia

Mentalt mediumskap – Clairvoyance (klärvoajant) är aktivt mediumskap!

Clairvoyance – klart seende, ser bilder (likt en film) med inre syn eller yttre syn, eller rent fysiskt utan för sig själv/ verkligt/solitt.

Clairaudience – klart hörande, hör klara röster fysiskt utanför sig själv eller en extern (annan röst) röst inom sig själv.

Den mest omfattande är Claircentience – klart kännande, vilket är att känna in med alla sina 5 sinnen smak, hörsel, syn, lukt och känsel, både inre och yttre. Dessa ger förnimmelser av claircentiencen – en känsla av. Tex då du hör Claircentience så förnimmer du ett hörande i ditt sinne, vilket i motsats till klart hörande inte är en extern röst utan din egen med en extern tankeföljd, alltså något som inte är din normala tankegång. Lika gäller för resten av sinnena. De flesta medium av i dag är Claircentience. Det är väldigt få som är rent Clairvoyance eller Clairaudience. Förr i tiden var dessa former mer vanliga – då de också hade ett annat tålamod att sitta i cirklar och utveckla detta i åratal.

Det finns ett nytillkommet ”Clair” också som heter Clair- knowingness – klart vetande, du bara vet, utan att veta varför du vet!

Spiritualistiskt Healing – Andlig healing!

FRÅN DEN STORA ANDEN – IGENOM ANDEN – TIILL ANDEN

En kort men riktig förklaring hur healing fungerar: Som healer är du en länk emellan Den Stora Anden(Skapelsen) och klienten. Alltså Den Stora Anden transformerar den helande energin, livskraften, kärlekskraften igenom Healern som är instrumentet – till klienten som väntar som mottagare av kraften.

Det som sedan utmärker den andliga eller spiritualistiska healern är att du arbetar i ett nära samarbete med din healing guide eller doktor, som är en diskarnerad ande som arbetat som läkare eller alternativ läkare eller inom annan helande form på vår jord eller annan sfär tidigare. Denne fortsätter att hjälpa med större kunskap ifrån andra sidan och som arbetar i nära samarbete med sin healer. Det finns tre olika former av healing:

Kontakt healing = händer direkt på/ibland i auran
Grupp healing /Batteri healing
Distanshealing = avståndshealing/sända på distans

Läs mer om healing här>>

Lyztran verkar med kraft för att healingen ska nå en status som en accepterad terapiform i Sverige och nå även våra svenska sjukhus likt det redan gör i England i dag. Därför är vår utbildning på hög nivå, andligt, medicinskt (anatomi & fysiologi standard så som grundmedicin utbildningen), terapeutiskt och etiska regler med kunskap också om gällande regler om sekretess och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. (SFS 1998;531 ”gamla kvacksalverilagen” ) Idag heter den Patientsäkerhetslagen SFS-nr: 2010:659. Utbildningen innefattar även kunskap om de internationella regler som ”Code of conduct” innefattar.  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659 och även de internationella regler som ”Code of conduct” innefattar.

Trans Mediumskap = aktivt till passivt mediumskap

Trans är troligen den svåraste formen av Mediumskap, då du som människa måste frångå det naturliga sättet att vara. Vi människor är av naturen väldigt nyfikna och vill ha kontroll över vår situation. Med trans handlar det att göra totalt tvärt om, att släppa kontrollen till en extern kontroll och att inte vara nyfiken på dess innehåll, det gäller att sätta sitt eget sinne åt sidan för att släppa in någon annans. Men det är också en underbar gåva att utveckla och i sin fulla glans kan ge mirakulösa svar och hjälp till mänskligheten, och till sörjande enskilda individer.

Det handlar om att blanda sina energier och bli ett med sina kommunikatörer, utan egen inblandning. Och det är också troligtvis den närmsta formen av kommunikation, emellan Mediumet och sin Guide.

Det finns inte bara ett stadium i transen utan flera olika nivåer som varierar från väldigt lätt trans (överskuggning) där mediumet är fullt medveten om vad som sker – till djup trans, där mediumet har väldigt lite eller inget medvetande om det som kommunicerats. Det finns naturligtvis variabler emellan dessa 4 stadier som presenteras nedan.

Här kommer nu att presenteras de 4 förändrade medvetande tillstånden:

1) Överskuggning
I denna form av kommunikation har den andliga guiden eller kommunikatören, dragits sig väldigt nära till mediumet. Här är mediumet fullt medveten om vad som sker och ger sin tillåtelse till det och det är denna tillåtelse som gör att guiden tillåts att komma nära och influera mediumet. Han eller hon kommer då att kunna prata åt den kommunicerande guiden. Rösten kommer att vara mediumets men orden kommer att vara guidens, noteras kan att här kan mediumet sinne starkt påverka meddelandet. Här hittar du former som inspirerat tal eller inspirerad skrift eller konst. (Här ligger också amerikanarnas channeling)

2) Lätt Trans
I denna form av kommunikation har guiden och mediumet kommit ännu närmare och blandar sina energier. Mediumet känner av sin kommunikatör mera fysiskt. Här är mediumet fortfarande medveten och kan lätt och fortfarande starkt påverka kommunikationen. Här är också kontakt med mediumets undermedvetna och överjaget som kan influera mediumet till att vilja tala och röra sig , vilket kan förväxlas med trans kontroll. I detta stadium är det viktigt att allt skräp kommer ut så att den genuina kommunikationen kan ta sig igenom. I detta tillstånd kan mycket fin kommunikation ta form som ovan och i privata sittningar.

3) Kontrollerad Trans eller Full Trans (passivt)
I denna form av kommunikation har mediumet sitt medvetande med, men separerat, mediumet står vid sidan om och följer kommunikationen men påverkar och registrerar den inte (åskådare). Det är som att stå bredvid med näst in till oförmögen att påverka kommunikationen. Här kan dock mediumets trosuppfattningar och övertygelser slå igenom i kommunikationen. Här ser man mera fysiskt karaktärsdrag och förändring av röst av mediumet. Mediumet minns kommunikation vagt efteråt eller att det är som att försöka minnas en dröm,  man minns bitvis. I detta tillstånd kan fantastiska förmågor utvecklas som t ex automatisk skrift, andlig konst, transhealing och naturligtvis transtal.

4) Djup Trans (passivt)
I denna form av kommunikation kan guiden tala igenom mediumet utan påverkan av mediumets sinne. Anden/guiden talar genom mediumet med egen röst, ansikte och kroppshållning ändras, man ser andens karaktär igenom mediumet. Här är mediumet oftast inte medveten om vad som talas om igenom mediumet och här kan stora skillnader i vad mediumets trosuppfattning eller kunskaper är, komma fram. I dessa tillfällen kan fantastisk kunskap och läror/filosofier komma fram. Här finner vi också gåvor som fysisk mediumskap och då är till och med kommunikationen oberoende av mediumets röst och projicerar sin röst direkt i rummet ”oberoende direktröst” (användande av mediumets röstorgan för att återskapa en röstbox att tala igenom) fysiska materialisationer och andra fysiska fenomen. Här kliver mediumets eget medvetande åt sidan Här kommer mediumet sällan ihåg vad som hänt efteråt eller inte alls. Denna form av medvetande tillstånd tar oftast år av utveckling för att komma till. Under tiden kommer du som nått fulltrans att pendla mellan fulltrans och djuptrans, tills du nått din fulla utveckling.

Vad du först bör tänka på i utvecklandet av Trans eller fysiskt mediumskap; 
Trans och fysiskt mediumskap är något som tar lång tid att utveckla (åratal-5-20år) och det ska utvecklas i cirkel med goda intentioner och intresse, ej ego centrerat. Rekommendationer är att först ha utvecklat mentalt mediumskap.

Fysiskt mediumskap – Passivt mediumskap.

Väldigt få medium kommer till denna utveckling i sitt mediumskap då det är en ”extra gåva” som krävs av dig som medium. Du måste ha den kemiska förmågan i din kropp att förändra din kemiska struktur i blod och kroppsmassa till något som heter ektoplasma.
Vilket är en blandning ifrån andevärlden som genom sina kemister, alkemister och doktorer blandar den med mediumets egna vätskor och livs energi. Vilket blir en levande flytande massa. Ur denna ektoplasma kan sedan fysiska fenomen i olika variabler upplevas.
Det fysiska mediumskap vi förmedlar här är det traditionsenliga ektoplasma byggda fysiska mediumskapet. Fysiskt mediumskap ska just upplevas fysiskt, Beröring, Tal, Höra, Lukt och Syn.

Att uppleva clairvoyant eller clairaudient eller clairsentient är inte fysiskt mediumskap och ska helst inte förekomma i en fysisk cirkel. Den enda som ska ha dessa gåvor öppna är i sådana fall cirkelledaren.
Du bör heller inte uppmuntra för mycket trans kommunikation i uppbyggandet av en fysisk cirkel, vilket kan resultera i att cirkeln blir en trans cirkel. Alla fysiska cirklar börjar sin utveckling i mörker eller rött, blått eller grönt ljus. De senare för transfigurations cirklar.
Ektoplasma är ypperligt ljuskänsligt för vitt ljus och starka andra ljus.

Om du tänker dig att samma livsenergi som det tar ett barn att bli till i magens trygga mörker i 9 månader så tar det andevärlden mindre än 30 sekunder att reproducera en fullvuxen människa i naturlig storlek. Då kanske man kan förstå att mörkret behövs i ett seans rum och särskilt i början av utvecklande av fysiskt mediumskap Likt skyddet för den ofödda bebisen behöver våra ande skapelser sitt beskydd. Och naturligtvis mediumet som denna livs energi/plasma byggs ifrån. När mediumet utvecklas efterhand kan förhoppningsvis mera ljus tas in i cirkeln eller så kommer ande vännerna med sitt eget fluoroserande ljus. Det är först då vi kan börja se materialisationerna.

Mediumets säkerhet går alltid i första hand i alla fysiska seanser eller cirklar. Dumdristighet av oförsiktiga sittare kan bli förödande för mediumet och vår historik i det talar om medium som skadats och sedan dött av vårdslösa sitters dumdristigheter. Som i mediumet Helen Duncan eller Alec Harris fall. Fysiskt mediumskap är inget att leka med utan ska ses med yttersta respekt.

Här följer tecken på vad du kan uppleva i början i en fysisk utvecklings cirkel:

* Spindelnät – en känsla av spindelnät över ansiktet eller armar/händer är vanligt och indikerar rörelse av energi och formering av ektoplasma. Viktigt att inte röra vid ansiktet eller andra delar då.

* Gäspande – Konstant gäspande tyder vanligen på att energi dras från medlemmarna.

* Sugande känsla – En sugande känsla i särskilt solarplexus men även andra chakran är en bra indikation för fysiskt utvecklande.

* Kliande eller kittlande – En kraftig kliande eller kittlande känsla, speciellt vid öronen och näsan kan indikera utdragande av ektoplasma och vidrörande av dessa områden bör undvikas.

* Väldoftande lukter – Parfym eller rök kan kännas och representerar ett mindre fenomen. Därför bör medlemmar inte ha parfymer eller deodoranter på sig under seansen.

* Jordiga eller svavel lukter – Kan tyda på produktion av ektoplasma.

* Vatten eller parfym – kan stänkas på ansiktet eller händer/ben under en seans.

* Kyliga Vinddrag – Kan kännas över ansiktet, knäna och händer och kan indikera uppbyggande av energi och en intensiv kyla kan kännas stiga upp ifrån golvet till knähöjd.

* Andeljus och självlysande dimmor – Brukar uppträda när atmosfären känns laddad och elektrisk.

* Smackande ljud – Indikerar vanligtvis att ande kommunikation håller på att bygga en röst box.

* Visslingar – Är ganska vanligt och därför bör inte cirkelmedlemmar vissla själva under seansen. Ibland kan klingande röster eller andra ljud höras som sjunger med i sången, nära någon av medlemmarna.

* Lättare beröringar – Kan ibland kännas i håret eller på kroppen energibaserade)

* Skrap och knackljud – Kan höras på väggar, tak och så gott som överallt ifrån rummet. Om en bandspelare används så kan det höras störningar på uppspelningen efteråt. Mikrofonerna tar upp uppbyggande av psykisk energi och det kan tyda på att ni är nära att något spännande händer, som att trumpeten rör sig.

* Emotionellt –Upplevelsen av den enorma villkorslösa kärleken ”öppnar hjärtat” vilket kan bli en övermäktig känsla av glädje och tårar från den emotionella beröringen är inte ovanligt.

Avancerade Fenomen!

* Levitation och telekinesi – Lyftandet och rörelse av föremål i rummet, som t ex trumpet eller leksaker, instrument eller andra föremål. Trumpeten kan så småningom flyga runt i rummet på ett kontrollerat sätt och undvika medlemmarna och andra föremål i mörkret, men också knacka en medlem lätt på huvudet eller smeka försiktigt deras ansikten eller händer. Om trumpeten är märkt med självlysande färg eller tejp, så ses rörelsen tydligt. Använd inte för mycket av självlysande färg i rummet dock, då detta kan motverka fenomenen. Stirra inte på trumpeten, för utan referenspunkter i mörkret är det lätt att få för sig att den rör på sig.

* Direktröst – Ande kommunikatörerna koncentrerar energin i trumpeten och producerar en kopia av ett mänskligt talorgan som andarna kan använda att tala igenom. Rösten blir förstärkt som en megafon. Genom användandet av ektoplasman kan trumpeten röra sig mot mottagaren av budskapet. I vissa cirklar förespråkar man att trumpeten sköljs igenom med vatten före seans.

* Oberoende direktröst – När energin är tillräckligt stark, kan ande operatörerna lyckas bygga en röst låda av ektoplasma fritt svävande i luften, så att rösterna kan höras av alla närvarande. (notera att detta inte är det samma som är andarna talar igenom mediumets talorgan, ”trans”) Som namnet antyder så är rösten i detta fall helt oberoende av mediumet, och aktiveras direkt av andeoperatörerna. Den kan också vara nästan identisk med rösten de hade innan de gick över till andevärlden. I alla former av röster kommer alltid en liten underton av mediumets egen röst finnas med. Här kan mediumet i speciella fall vara med i vaket tillstånd och då kan man höra medium och guide prata samtidigt (som Leslie Flint).

*  Materialisationer – Den mest dramatiska formen av fysiskt mediumskap kräver normalt en lång utvecklingsperiod. Helt eller delvis materialiserade andar av ektoplasman som framträder i seans rummet. Mediumet måste vanligtvis vara i djuptrans inne i kabinettet, som är ett utrymme kringgärdat av draperier. Gestalterna kommer till en början inte visa sig fören ande operatörerna beviljat tillstånd att använda någon form av ljus i rummet Vid detta stadium i utvecklingen kan cirkelns guider utrycka sina behov klart, vilket måste följas helt och fullt för mediets och medlemmarnas säkerhet. Medlemmarna får aldrig röra en ektoplasmisk gestalt utan ande kontrollens utryckliga medgivande, då mediumet annars kan drabbas av allvarliga skador. Eftersom ektoplasman byggs ifrån mediumets livs energi.

* Transfiguration – Ande operatörerna formar en ektoplasmisk mask över mediets ansikte, som antar en avlidens anletsdrag som kan igenkännas. Man kan om man ser ifrån sidan, se att masken verkar ligga utanför mediets ansikte, hals, hår. Händer kan transfigureras med. Denna form av transfiguration äger vanligtvis rum i rött eller blått ljus och undantagsfall grönt ljus. Förvridningar och förändringar av mediets ansikte, medvetna eller omedvetna, ska inte förväxlas med transfiguration.

* Apporter och Assporter – Apporter är föremål som förs in i seans rummet av ande operatörerna och dessa föremål kan vara i princip vad som helst, exempelvis mynt, fornfynd, smycken, blommor, stenar, djur och i till och med människor, men det hör till undantag. Apporterna kan bli kvar men de kan också försvinna igen. De föremål som  är jordiska blir oftast kvar och de som är från andevärlden stannar oftast korta stunder för att  sen försvinna. Assporter är föremål som förs bort/ut ur seans rummet. Det måste givetvis vara helt klart att den fanns i seans rummet innan .

* Oberoende Automatisk skrift eller Konst – Oberoende skrift eller konst är när andevärlden skriver eller ritar på papper, mjölad platta, kanvas, eller annat skriv eller rit material. Skriften eller konsten uppstår direkt i seans rummet oberoende av mediumet (The Bang Sisters)

* Andeljus/Orber – Ett fenomen som kan uppstå i fysiska cirklar. Andevärldens eget ljus som är oftast fluoroserande grönt ljus. Det tycks bygga på harmonin ju bättre harmoni desto starkare ljus/orb.

* Oberoende och direkt healing/andlig kirurgi – Här kan healing guider ge healing direkt igenom en trumpet eller oberoende av trumpeten i materialisation av ande händer som för över healingen direkt i seansen. Allt sker oberoende av mediumets fysiska medverkan.

* Elektroniska röstfenomen, EVP – Om seanserna spelas in på band kan ni vid uppspelning, upptäcka extra röster som inte hördes vid seansen. Detta kan vara enstaka ord, fraser eller meningar och det är ibland inte helt lätt att urskilja vad som sägs. Det kan vara utländska ord eller även en blandning av flera språk med varierande rytm. En bandspelare med variabel uppspelningshastighet är en fördel att ha vid försöken att förstå rösterna. Rösterna kommer ofta vid igångsättande av spelaren eller när den stängs av. Spänningspåslaget respektive spänningsfallet har tydligen en betydelsefull faktor. Det finns organisationer i dag som koncentrerar sig enbart på EVP.

Andra fenomen

* Bordsfenomen – Dåtidens seanser satt man alltid runt ett bord och höll varandra i händerna och de första fysiska seanserna hade god kommunikation igenom bordet, som i bokstavs kombinationer kunde knacka fram meddelanden ifrån våra ande vänner (läs om the Fox Systers). I dag brukar vi använda bordet för att bevisa ande intelligens i sk bordsdans. Vilket då är viktigt att det inte endast blir just bordsdans utan att alltid söka intelligens bakom alla fenomen.

* Ouija – bord – E n trä planschett med alfabetet på som ofta användes förr likt bordsfenomen. Våra dåtida seanser i Sverige innehöll många gånger en sådan och gav mycket tillförlitliga svar – dock en väldigt långsam kommunikation även om förflyttningen emellan bokstäver kunde gå i en hisklig fart. Vill man använda ett bräde så ska det alltid göras i seriositet och inte som en lek.(Carl Söderling använde brädan/glas flitigt.)

* Ande fotografi – När anden kan göra sig synlig i porträtt oftast nära anhöriga som visar sig på vanliga fotografier. Tycks vara ett fenomen som består i alla tider!( John Meyer)

* Andlig kirurgi, med eller utan fysiska instrument – andevärlden arbetar igenom en fysisk (mänsklig) healer i trans som de använder för att kunna utföra sina kirurgiska ingrepp, antingen eteriskt eller med fysiska kirurg instrument. (se John of God)

* Automatisk skrift eller konst – Andevärlden arbetar igenom ett medium i trans. Förekommer mycket automatisk konst i de brasilianska spiritistiska leden. En som skrivit mycket automatisk skrift som betytt mycket är Stánton Moses (England). Tänk på att automatisk skrift eller konst inte ska blandas ihop med inspirerad skrift eller konst,mm.

Boktips

Mentalt mediumskap och andlig personlig utveckling: 

Gordon Higginson –   “On the side of Angels” by Jean Basset. SNU publications, Stansted Hall

Colin Frys böcker – ”By your side”, ”Secrets from the afterlife” och The Message- Köp boken på Ramsbergsgården eller boka via hemsidan http://www.colinfry.co.uk/blog.html 

Gordon Smith -”Den otroliga Sanningen”- ISBN 978-91-534-3146-6

Allison DuBois – ”Kyss dem inte farväl” –  ISBN 978-91-7130-579-4

”Samtal med Gud” Neale Donald Walsch (rek. endast första boken ) – ISBN -91-7705-690-6

”Be så ska du få”  – Esther och Jerry Hicks – ISBN -91-7130-092-9

”A guide for the development of Mediumship” – Harry Edwards – ISBN – 189868006

”All aboute Mediumship – Ursula Roberts – Publicering Two Wolds LTD.

”Medium” – Ena Twigg – ISBN 91 7090 109-6

Sir Arthur Conan Doyle´s – böcker om det andliga.bland flera ” Det stora budskapet”

”Raymond eller Livet och döden” – Oliver J. Lodge – antikvariat!

Birgit Bäckman – böckerna; ”Spiritualismen i Närbild”  ”Det inre Livet” , ”Meditation” – antikvariat.

Ulla & Sven -Arne Silve –  böcker om  ”Spiritualism – En livsåskådning med logik”
”Cirkelarbete – för Mediumitetsutveckling” ”Utveckling av mediumitet” finns här;         http://www.silvekliniken.com/sven/skriverier.htm 

Healing:

Harry Edwards –  A guide to the understanding of Spiritual Healing. Kan beställas www.sanctuary-burrowsles.org.uk

Om Edgar Cayces liv  och verk kan man läsa i Tomas Surgrues, “Det finns en Flod” ISBN 13:978-91-
971853-0-1

Edgar Cayce  “Den sovande Profeten”
ISBN: 91-971853-8-8

Healing Hands By J Bernard Hutton  – om George Chapman(trans healer)- fonns att få tag på och boken om Helene Dunca på THE LANG PUBLISHING COMPANY LIMITED,
Pant Glas, Tre’r’ddol, Machynlleth,Powys, Mid Wales, SY20 8PN,Great Britain

”Healing i teori & praktik” och ”Färghealing – Kromoterapi” Svern Arne Silve – se ovan!

Trans  och fysiskt mediumskap;

Alec Harris – “They walked amongst us” ISBN 1877451426-7 and “ the full story of his remarkable physical mediumship” ISBN 978-0-9557050-4-5

Life After Death – Living Proof. Bok om Minnie Harrisons medimskap, skriven av sonen Tom Harrison. ISBN 0-9514534-1-6

Helene Duncan – Medium on Trial by Manfred Cassirer

“The Mediumship of Jack Webber” – Harry Edwards.-www.sanctuary-burrowsles.org.uk

Leslie Flint “ Voices in the Dark” Two world publishing Co ltd.

Colin Fry – Trans Communication via Colin Fry, Andlig Filosofi sammanställt av Tony Ortsen.

Listen my son – Hunter Selcirk by Harry Emerson

Maurice Barbanell – Silver Birch Serie med böcker i andlig filosofi och läror, mycket läsvärt och ger mycket kött på benen. Skrivet av Frank Newman

Maurice Barbanell This is Spiritualism. Bok om andra fysiska medium som Maurice suttit med. ISBN 0-85384-108-X

Maurice Barbanell “He Walks in Two Worlds”. The story of John Myers.

Carl Söderling , Sveriges enda transmedium under 50 år– ”De döda leva”  antikvariat!

Einer Nilsen, Danskt materialisationsmedium.  – ”Vägen mellan himmel och Jord”
ISBN 91-86928-03-1 och Mennesker og Ånder.

Agnes Röklander – ”Boken om Agnes” skriven av hennes man Albert! H-Tryck Markaryd.

Rolf Carleson – Spiritualistiska erfarenheter ”Vidare går min väg” Handlar mycket om vår fina Svenska fysiska trumpet medium Ernst Broberg.ISBN 91-86928-02-3

Jan Fridegård – ”Den gåtfulla vägen” Handlar också mycket om Ernst Broberg.

Spiritistiska fenomen och spiritualistiska vyer –  Mary Karadja (antikvariat)

Tidskrifterna ”Gamla utan gräns” och ”Efteråt”

Dessa är ett axplock och det finns fler. Vi uppdaterar vart efter vi finner fler som vi kan rekommendera.
Samtliga böcker finns att läsa i vår kurssal “Fridens Sal” i Kilsmo!

Sidor som det går att beställa böcker på:
www.psychicnewsbookshop.co.uk/
www.amazon.com
www.alibris.com

Skrivet av Jane Lyzell/ Lyztran ©