Medium & Healing Utbildning

medium och healing utbildning

Från 2017 ligger våra medium och healing utbildningar under mentorskap – ansökningsblankett hittar du här: Ansökan Medium och Healing utbildning

Vi ber även våra gamla elever som ser sig gå vår certifierings utbildning att fylla i denna ansökan. Tack på förhand //Jane

Lyztrans regler för Medium & Healing Certifiering

Medium:
En person som har förmågan att kommunicera med Andevärlden och förmedla information så korrekt som möjligt, utan egna värderingar eller tolkningar av innehållet.

Kommunikationen ska även innehålla bevis på vem som kommunicerar samt påvisa att kommunikatören lever ett aktivt liv och är medveten om den mottagande personens nutida liv och händelser. Se etik och moral som ledstjärnor i sitt mediala arbete.

Healer:
En person som fungerar som en ren kanal för den andliga energin och innehar sådana kunskaper, andligt , medicinskt, terapeutiskt och etiskt, som man förväntar sig av en person som arbetar med kompletterande läkekonst ska uppträda.

Lyztran verkar med kraft för att healingen ska nå en status som en accepterad terapiform i sverige och nå även våra svenska sjukhus likt det redan gör i england i dag. Därför är vår utbildning på hög nivå, andligt, medicinskt (anatomi & fysiologi standard så som grundmedicin utbildningen), terapeutiskt och etiska regler med kunskap också om gällande regler om sekretess och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS 1998;531 ”gamla kvacksalverilagen”. Idag heter den Patientsäkerhetslagen SFS-nr: 2010:659. Utbildningen innefattar även kunskap om de internationella regler som ”Code of conduct” innefattar.

Vi verkar också för att sprida kunskapen om spiritualism och dess innebörd i alla aspekter, att leva efter ”spiritualismens 7 andliga principer” och förståelsen för de universella lagarna och naturlagarna, vilket vi menar på sikt kommer att öka förfrågan på medium & healers med kvalité och genuin kunskap. Genom att föra fram spiritualismen i nytänkande form och med den gamla gedigna kunskapen i ryggen, ser vi en blomstrande framtid för nya tidens spiritualister som vetenskap och livsfilosofi. Lyztran verkar också mycket för att vi i sverige ska hitta tillbaka till våra egna svenska och nordiska rötter och spiritualistiska historia, vilket säger oss att det finns mycket att hämta för oss där. Vi behöver inte korsa vatten för kunskap – Vår kunskap finns redan här!

 

Spiritualistiskt Medium Certifikat
Omfattar mediala gåvor som uttrycks antingen genom clairvoyance, clairaudience, clairsentience, andlig konst eller psykometri som länk till andlig kommunikation.

För att kunna ansöka om att få pröva för certifikat så skall följande delar först genomgås:

* Kursen Andlig och Personlig Utveckling = obligatorisk tors-söndags kurs. Vi rekommenderar att gå denna
obligatoriska kursen efter att du gått en till två kurser i den utbildning du valt.

* Sedan går du minst fem kurser i Mediumskap  och eventuellt fler om din mentor råder dig till det.

* Du ska också lämna in 3x20 sittningar som dokumenteras med våra dokument emellan kurserna. Totalt 70 medium sittningar innan certifiering. 10 sittningar lämnas i första skedet in dokumenterade efter eget huvud, alltså utan vår dokumentmall. Detta för att vi ska kunna bedöma din egen förmåga att dokumentera sittningarna. Vi godkänner även skype sittningar. Du skall också lämna in 5 storseanser bedömda av förening/arrangör eller annat certifierat medium.

OBS! Nytt från 2016 - Vi har två olika certifikat när det gäller medium certifikat. Alla känner sig inte bekväma hålla storseanser. Så för dig som endast vill ha möten med 1 x 1 kontakt så finns nu möjligheten för ett sådant certifikat. Då kräver vi inte inlämning av storseanser eller att träna på det i detta fall.

Hur lång tid din utbildning tar är individuellt och upp till dig själv hur mycket tid du lägger ned, men normalt är mellan 1-4 år

Efter detta kan du ansöka att få pröva för certifikatet vilket utförs över en kurshelg och omfattar:
(Själva certifieringen ligger på 2 dagar)

A) Du ska hålla ett förberett föredrag i minst 40 minuter och högst 1 timme inför publik. Detta ska vara ditt eget arbete och innefatta studier och forskning. Du får använda dig av diagram, bilder eller teckningar och kortare anteckningar från böcker i ditt anförande. Ämnet ska vara något av dessa:

  • Spiritualismens historia
  • Spiritualismens 7 andliga principer
  • Den svenska spiritualistiska historien
  • Spiritualismen som en livsfilosofi och vetenskap
  • Något känt mediums historia
  • De universella lagarna/ naturlagarna
  • Mediumgåvan, hur den bör förvaltas och utvecklas
  • Dina egna gåvor och dess utveckling och förståelse
  • Cirkelarbete och dess betydelse
  • Andlighet vad är det och hur bör det utvecklas. Förklara och ge skillnader och respektive olikheter i clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Namnge och berätta lite om ett visst medium inom var och ett av dessa områden.

Lämna in en maskinskriven uppsats, inom ämnet spiritualism eller ett andligt område. Du kan använda dig av ovan givna områden eller så kan du välja något annat inom gränsen för redan given riktlinje. Du får inte använda samma område som ditt föredrag. Essän ska innehålla minst 1000 ord.

Skriftligt prov i tre delar, varav den ena delen omfattar skriftlig uppsats på minst 1000 ord, varav ämnet gives på plats. Du ska hålla ett 30 minuter långt inspirerat tal, i ett ämne som du får på morgonen samma dag. Du blir också ombedd att göra två privatsittningar, övervakade av en lärare eller utsedd person. Huvudläraren utser din sittare. Du skall hålla en demonstration av dina gåvor inför publik, sk. storseans som ska vara mellan 30 -60 minuter långt (om du har valt utbildning utan denna del, så ingår ej detta moment). När du genomgått alla delproven bedöms du av Lyztrans panel, vd, huvudlärare, lärare och vvd. och en opartisk utomstående person. Om du då uppnått godkänt resultat, minst 80% rätt, delas certifikatet ut och du kommer att delges de regler som styr innehavet av utmärkelsen och som måste följas för att certifikatet ska vara giltigt.

 

Spiritualistiskt Healing Certifikat
Omfattar helande gåvor som spiritualistisk healer i ett nära samarbete med sin healingguide/doktor och förståelsen och igenkännandet av de helande energierna. Men också det terapeutiska ansvaret i att vara healer (se mer om innehållets omfattning i text ovan).

För att uppnå denna utmärkelse och för att få pröva för certifikatet ska du genomgå följande:

* Kursen Andlig och Personlig Utveckling = obligatorisk tors-söndags kurs. Vi rekommenderar att gå denna obligatoriska kursen efter att du gått en till två kurser i den utbildning du valt.

* Sedan går du minst fyra Healing kurser och eventuellt fler om din mentor råder dig till det.

* Du ska också lämna in 3x20 healing behandlingar som dokumenteras med våra dokument emellan kurserna, totalt 70 healingbehandlingar innan certifiering.
10 behandlingar lämnas i första skedet in dokumenterade efter eget huvud, alltså utan vår dokumentmall. Detta för att vi ska kunna bedöma din egen förmåga att dokumentera behandlingarna. 

* Du ska lämna in tre fallstudier på personer du givit Spiritualistisk healing till under en längre period (4- 8 månader), med redovisning hur du gick till väga som ska medtagas till certifiering.

* Du läser även anatomi och fysiologi likvärdigt undersköterska utbildning på gymnasienivå – egna studier (hemstudier)

Hur lång tid din utbildning tar är individuell och upp till dig själv hur mycket tid du lägger ned – men normalt är mellan 1-4 år
.
Efter det kan du ansöka att få pröva för certifikatet vilket utförs över en kurshelg och omfattar:
(Själva certifieringen ligger på 2 dagar)

A) Lämna in ett fördjupningsarbete/ uppsats som du gör hemma, inom området healing. Du kan välja emellan dessa:Essän ska innehålla minst 1000 ord.

Healingens historia, dåtid, nutid, framtid
Känt healingmedium
Sverige/ Nordens healing historik
Spiritualistisk healing i jämförelse med andra healingformer.
Din egen healing gåva och erfarenheter av den, och dina mål
Universella lagarna, naturlagarna och lagen om helande
Vilka former finns att utöva healingen och vilka är dess för eller nackdelar.

B) Du ska lämna in tre fallstudier på personer du givit andlig healing till under en längre period, med redovisning hur du gick till väga. Detta ska vara underskrivet av klienten med beskrivning av vad de fick ut av healingen. Klienten ska helst vara opartisk, alltså någon som inte känner dig som person så bra, ej släkt och vänner.

C) Skriftligt examensprov i tre delar. Första delen; allmänt healing och anatomi & fysiologi, flerförslagsfrågor, kryssalternativ. Andra delen; frågor med eget skrivna svar. Tredje delen; uppsats 1000 ord, ämne ges på plats.

D) Praktisk del. Du kommer att få utöva healing på, en av oss, utvald klient. Du ska utföra den som en healing klinik och din klient vet naturligtvis ingenting om healing. Skolans panel bedömer ditt agerande och vi ställer muntliga frågor till dig . Klienten ger sitt utlåtande om ditt bemötande för oss och din helande förmåga/flöde. Du ska även muntligt kunna återge vad andlig healing är och hur det fungerar.

För att klara examen måste du ha minst 80% godkänt.

Efter godkänt delas certifikaten ut och du kommer att delges de regler som styr innehavet av utmärkelsen, och som måste följas för att certifikatet ska vara giltigt.

De som har läs och skriv svårigheter får naturligtvis göra skriftliga proven muntligt, men observera att detta måste meddelas i god tid innan examen.

 

Lyztrans Spiritualistiska Skolas Etiska Riktlinjer:

Vår policy grundar sig efter de fem sk. B:na: Bemötande, Beskrivning, Bevis, Budskap, Beslut.

Bemötande
Medlemmar i Lyztran bör alltid sträva efter att bemöta varje individ, inkarnerad likväl som diskarnerad med yttersta respekt och osjälviskt med hjälpande omtanke utifrån individens integritet. Se alla individers lika värde oavsett livsstatus, rastillhörighet, religion eller annan trossats. Framlägga förståelsen att vi alla kommer ifrån samma källa och är därför ett med varandra och att vi alla lyder under de universella lagarna, och det egna ansvaret av sina handlingar. Som man sår får man skörda. Det man ger ut får man tillbaka, ingen kan ta det ansvaret ifrån er, någonsin.

Alltid sträva efter att vara ett gott föredöme och tänka på att vi alla är en representant för andevärldens existens. Vilket betyder att alltid stäva efter att vara respektabla likväl i ord, klädsel och bemötande. I villkorslös kärleksanda förklara förbindelsen mellan våra livsplan och det fantastiska i att få vara en del att förmedla budskap emellan världarna, ifrån nära och kära. Du som medium bör upplysa om tystnadsplikt och ett vänligt upplyftande/ bemötande gentemot de människor du möter, antingen i en till en konsultation eller i större grupper eller stora demonstrationer. Föra talan för Lyztrans skolas existens som opolitiskt och religiöst obundet .

Beskrivning
Medlem bör upplysa sin klient eller klienter (även också vid t ex stora mediala demonstrationer) att det är andevärlden som styr vilka som ska ha tillträde och är i prioritet att förmedla sig via dig som medium. Det är inte din uppgift som medium att styra detta, utan andevärldens. Som medlem ska din strävan alltid vara att så korrekt och detaljerat och bevisbart beskriva den kommunicerande anden så att mottagaren kan identifiera den kommunicerade anden och att den har en bevisbar relation till sin mottagare på ett eller annat sätt. Beskrivningen blir således ett bevis på människans själs eviga existens. Som medlem bör du endast förmedla bevisbara ande- kommunikatörer. Således ska ingen förmedla eller förespråka; tidigare liv, healing (som behandling istället för en konsultation eller demonstration), änglar eller guider under konsultationer eller demonstrationer. Det finns ingen anhörighets bevisbörda i det.

Bevis
Medlem bör, förutom bevisen för vem som kommunikatören är, även påvisa att den kommunicerande anden lever ett aktivt liv på andra sidan och är även medveten om klientens nutida liv och händelser. Förmedla specifika detaljer, minnen, saker, händelser. Ge kunskap om en evig utveckling och ett evigt liv.
Ta hål på myten om att vi dör. Ge kunskapen om själens eviga utveckling för evigt.

Budskap
Medlemmar i Lyztran bör lyfta fram det positiva och ge konstruktiv aktuell information i budskapen ifrån den eller de kommunicerande andarna. Medlem bör förmedla informationen så korrekt som möjligt, utan egna värderingar eller tolkningar av innehållet. Medlem bör ej förmedla död, olycka, svåra sjukdomar eller känslig information angående tredje person, förutom då hälsning till tredje person vill framföras ifrån den kommunicerande anden. Medlem bör sträva efter värdiga och upplyftande avslut av budskap, konsultationer och stora demonstrationer. Här bör också ges tid för klientens frågor och funderingar, inte bara gällande budskap utan den hela andliga filosofin.

Beslut
Som medlem i Lyztran bör man sträva efter att hjälpa sina medmänniskor och stödja såväl klient som kollegor genom ärlighet och ge positiv och konstruktiv feedback.

Omtanke, ödmjukhet och respekt bör vara stående riktlinjer. ”Vårt motto är att hjälpa inte stjälpa”. Medlem får aldrig missbruka sin position som själasörjare, och är alltid ansvarig för sina egna handlingar. Medlem som inte har kvalificerade utbildningar ska inte diagnostisera eller ge diagnoser eller medicinera, gäller även naturmediciner. Vid misstanke om fysisk eller psykisk ohälsa bör alltid lämnas till professionella legitimerade respektive läkare. Medlem bör rekommendera att klienterna använder konsultationer restriktivt och inte tillåta för täta konsultationer, då särskilt om klient uppvisar ett beteende av beroende av konsultationer. Här är då viktigt att upplysa om klientens ansvar för sitt eget liv. Varje medlem har rätt och skyldighet att söka hjälp hos Lyztran om denne själv eller en Lyztran kollega inte uppfyller dessa riktlinjer vid sitt utövande. Då baserat på flera oberoende källor eller personlig kontakt, kan certifikatet dras in!

Länkar till sidor med innehåll om etik och lagar:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm

http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0100659.htm